මගේ ක්‍රෙඩ්ට් : 0.00 ගෙන්වීමේ ගාස්තුව : 50.00


Sorry. We have stopped all operations temporary due to the current situation of COVID 19. We are coming back soon..

කණගාටුයි ! COVID 19 හි වර්තමාන තත්ත්වය හේතුවෙන් අපගේ සියලුම ව්‍යාපාරික කටයුතු තාවකාලිකව නවත්වා ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු. වැඩකටයුතු ඉක්මනින් නැවත ආරම්භ කිරීමටද අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.
~ Pilot Project ~